100 0344

De voorgeschiedenis.

Hoe zat het ook alweer? Een overstromingsrisico van 1 x in de 250 jaar?

Het is februari 1984, de molen staat net op zijn nieuwe locatie aan de Kerkveldweg en is officiëel in gebruik genomen. Ondanks eerdere aannamens treedt de Maas toch buiten haar oevers en komt de Grauwe Beer met z’n voeten in het water te staan. Het Maaswater staat 40 cm. hoog in de onderbouw!

Nou ja, dat was immers ingecalculeerd en men kon er weer 249 jaar tegen, werd gedacht! Niets blijkt zo wispelturig als het klimaat en een regenrivier.

Zo konden de molenaars in 1993, 1995, 2003 en 2011 opnieuw de handen uit de mouwen steken om de ondergelopen molen uit te ruimen. Het water stond op het laatst zelfs 1.20 m. hoog.                                                                                               Daarnaast moest de molen ook iedere keer opnieuw worden schoongemaakt en ontdaan van al het maasslib. 

Zandzakken vullen en plaatsen hoorde er ook bij, al mocht dit helaas niet baten!

Foto's verplaatsing klik hier.

Het vervolg.

Begin jaren 2000 werd aan de gemeenten van overheidswege opgedragen de panden ook in het buitengebied zoveel als mogelijk was, aan te sluiten op riolering. De molen viel ook onder deze regeling en de gemeente, inmiddels eigenaar van de molen, plande de betreffende werkzaamheden in voor het voorjaar 2003. Eindelijk water, stroom en toilet!!

Hoe anders zou het lopen. In januari 2003 immers trad de Maas weer uit en overstroomde de molen (zie hiervoor). Dit was voor de gemeente bij monde van de portefeuillehouder aanleiding om te onderzoeken of het verplaatsen van de molen naar een plek buiten de gevarenzone tot de mogelijkheden behoorde. Hoge onderhoudskosten als gevolg van het naar verwachting steeds vaker optredend hoogwater lagen immers voor de hand. Het Stichtingsbestuur was het met dit voorstel van harte eens en eensgezind werd op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Wel hield deze ontwikkeling in dat het aanleggen van de nutsvoorzieningen werd opgeschort, logisch!

Een geschikte plaats aan de oostzijde/overzijde van de Kerkeveldweg bleek na jarenlang moeizaam overleg en ondanks gedane toezeggingen van de eigenaar, niet haalbaar. Om de molen niet al te zeer uit zijn ideale omgeving (biotoop) weg te halen en ook omdat er eigenlijk geen alternatief was, werd ervoor gekozen op eigen terrein, op het hoger gelegen deel daarvan, de Grauwe Beer een nieuwe plaats te geven. Het niveauverschil wegzijde/ huidige ligging bedraagt immers ruim 1.20 m.. Door dit hoogteverschil te benutten wordt het overstromingsrisico, uitgaande van de hedendaagse kennis en daarop gebaseerde berekeningen, teruggebracht tot 1 x in de 1250 jaar. Alleszins de moeite waard!

Inmiddels zijn alle vergunningen verleend en is er een positief advies van zowel de RCE als ook van de Gemeentelijke Monumenten commissie. Ook de financiële aspecten van dit project zijn afgerond door bijdragen van Gemeente, Molenstichting en Provincie! Met de verplaatsing zullen tevens de noodzakelijke nutsvoorzieningen worden gerealiseerd.

                                   logo                                     limburg

                                                                                                                                      provincie limburg                                                                                                             

De verplaatsing.

Molenmaker Beijk uit Afferden is aangezocht als hoofdaannemer en is in het vroege voorjaar 2014 (ruim 11 jaar na het initiatiefvoorstel tot verplaatsing!!!) met de werkzaamheden begonnen. De verwachting was dat deze medio september 2014 zouden zijn afgerond.

Inmiddels is het maart 2015 en terugblikkend zien we het volgende.

De feitelijke overzetting van de molenromp vond, onder grote publieke belangstelling en met de nodige media-aandacht, op 9 september 2014 plaats. Daarna werd begonnen met de afbouw. Een kleine impressie van al het werk wat in de achterliggende maanden verzet is vindt u terug aan de hand van de vele foto's onder de knop "Foto's verplaatsing klik hier".

Op zaterdag 23 november 2014 kon eindelijk weer met de molen gedraaid worden. Het vergde wel enige improvisatie om te kunnen kruien, omdat nog enkele kruipalen ontbraken. Een machtig gezicht. De Grauwe Beer, malende "voor de Prins" op z'n nieuwe plek, zo'n 2.30 m. hoger dan voorheen. Intussen werden weer alle spullen, die opgeslagen waren in een container, in de onderbouw van de molen teruggebracht. Wat we allemaal niet verzameld hebben door de jaren heen!

Er was, en is nog veel werk te doen maar dankzij de inspanningen van de aannemer en de verschillende onderaannemers en niet te vergeten de mannen van het molenaarsteam, die vele uren hebben besteed aan de afwerking van de binnenruimten en het weer bedrijfsvaardig maken van de dieselmotor, zijn de werkzaamheden zover afgerond dat gezegd kan worden: "we zijn zover, het molenverplaatsingsproject is geslaagd!".

Donderdag 2 april jl. was de heropening van de molen. Molenaar Joep Derckx heeft samen met gedeputeerde Ger Koopmans en wethouder Jan Smolenaars de vang gelicht en de verhuizing van de Grauwe Beer werd een feit. 

Voor foto's klik op onderstaande link

https://plus.google.com/photos/105166132052021994063/albums/6133253377186822049?authkey=CLfun9HJosDh6QE 

In overleg met de eigenaar, de Gemeente Beesel, wordt de belt en het buitenterrein afgewerkt d.w.z. gras ingezaaid, toegangspoort geplaatst en haag geplant, zodat over enige tijd het plaatje compleet is.